Wydatki kwalifikowane w ramach kredytu technologicznego

Wydatki kwalifikowane, jakie mogą być uznane w ramach działania 4.3 (kredyt technologiczny): kupno na warunkach rynkowych nowych, lub też używanych środków trwałych, w tym również budynków i budowli, a także ich części, z wyłączeniem środków transportu, które miałyby być nabywane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportowym, leasing, najem i dzierżawa środków trwałych (jeśli umowa […]

Cele i zakres studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest: zapewnienie ustrukturalizowanej metody postrzegania danego problemu, identyfikacja zjawisk, identyfikacja celi, ocena alternatyw i pomoc w wyborze najkorzystniejszej z nich, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które działanie jest najlepszym rozwiązaniem danego problemu, uwiarygodnienie, że planowane przedsięwzięcia mogą być, powinny być i będą wdrożone.

Zakres i zawartość studium wykonalności

Zamierzając wdrożyć w życie jakiś plan, niezależnie od tego, jakiego sektora on ma dotyczyć, warto przeprowadzić dogłębną i wnikliwą ocenę jego opłacalności. Uznać można w uproszczeniu, ze studium wykonalności to nic innego, jak pogłębienie i bardziej wnikliwe przedstawienie biznes planu. W studium wykonalności znaleźć powinno się szereg kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu zagadnień i […]