Analiza finansowa studium wykonalności – nakłady inwestycyjne na realizację projektu

Sporządzając analizę finansową studium wykonalności pod kątem nakładów inwestycyjnych ponoszonych na realizację projektu (kilka słów więcej: http://www.strategor.pl/studia-wykonalnosci/), należy przedstawić szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczący realizacji tegoż projekt w ujęciu kwartalnym. Nakłady inwestycyjne należy zawsze podawać na podstawie najbardziej aktualnych i wiarygodnych danych wraz ze wskazaniem źródła tych szacunków – przykładowo, czy jest to kosztorys inwestorski, przetarg, […]

Doradcy finansowi pomogą w sporządzeniu studium wykonalności

Polska jest krajem coraz prężniej i dynamiczniej rozwijającym się. Co roku prowadzone są doniosłe badania w różnych dziedzinach wiedzy człowieka, takich jak prawo, medycyna, archeologia, które następnie prowadzą do osiągania wyników wpływających bezpośrednio na poprawę jakości życia człowieka oraz całego społeczeństwa. Człowiek, bowiem nigdy nie spoczywa na laurach, zawsze dąży do osiągania jeszcze lepszych rezultatów […]

Kompleksowe przygotowanie studium wykonalności

Wszystkie procedury związane z pracą wymagającą obrotu pieniędzmi, inwestycji w nieruchomości lub zakupu różnych przedmiotów, maszyn, narzędzi niezbędnych do realizacji powziętych na dany rok planów, wymagają szczególnych starań i troski o dbałość, co do każdego elementu realizacji danego przedsięwzięcia przez firmę, instytucję, przedsiębiorstwo, zakład i każdą inną formę zorganizowanej działalności gospodarczej.

Wydatki kwalifikowane w ramach kredytu technologicznego

Wydatki kwalifikowane, jakie mogą być uznane w ramach działania 4.3 (kredyt technologiczny): kupno na warunkach rynkowych nowych, lub też używanych środków trwałych, w tym również budynków i budowli, a także ich części, z wyłączeniem środków transportu, które miałyby być nabywane przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportowym, leasing, najem i dzierżawa środków trwałych (jeśli umowa […]

Cele i zakres studium wykonalności

Studium wykonalności jest dokumentem, którego celem jest: zapewnienie ustrukturalizowanej metody postrzegania danego problemu, identyfikacja zjawisk, identyfikacja celi, ocena alternatyw i pomoc w wyborze najkorzystniejszej z nich, uzyskanie odpowiedzi na pytanie, które działanie jest najlepszym rozwiązaniem danego problemu, uwiarygodnienie, że planowane przedsięwzięcia mogą być, powinny być i będą wdrożone.

Zakres i zawartość studium wykonalności

Zamierzając wdrożyć w życie jakiś plan, niezależnie od tego, jakiego sektora on ma dotyczyć, warto przeprowadzić dogłębną i wnikliwą ocenę jego opłacalności. Uznać można w uproszczeniu, ze studium wykonalności to nic innego, jak pogłębienie i bardziej wnikliwe przedstawienie biznes planu. W studium wykonalności znaleźć powinno się szereg kluczowych z punktu widzenia realizacji projektu zagadnień i […]

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny i Fundusz Spójności

Polityka spójności prowadzona od wielu już lat przez Unię Europejską ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego, oraz zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach państw Wspólnoty. Polityka ta realizowana jest przede wszystkim dzięki funduszom strukturalnym: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS), Funduszowi Spójności (FS).

Rozwój firmy dzięki dotacjom unijnym

Nie znajdzie się chyba przedsiębiorca, który nie chciałby uzyskać dla swojej firmy dodatkowego źródła finansowania ze środków pomocowych Unii Europejskiej, które zapewniają dotacje unijne Poznań. Dotacje unijne są gorącym tematem już ok kilu lat i choć znaczna część funduszy została już rozdysponowana, warto zawalczyć o środki, które nadal mogą być przyznane polskim przedsiębiorstwom.