Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) jest Programem odpowiedzialnym za przeprowadzanie szeregu reform w obszarach:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (w skrócie PO WER) jest Programem odpowiedzialnym za przeprowadzanie szeregu reform

Autor zdjęcia: ECU Honors College

  • zatrudnienia,
  • włączenia społecznego,
  • edukacji,
  • szkolnictwa wyższego,
  • zdrowia 
  • i dobrego rządzenia.

W założeniach, Program ten ma również wspierać innowacje społeczne i współpracę ponadnarodową w wyżej wymienionych obszarach, a także służyć wdrażaniu w Polsce Inicjatyw na rzecz zatrudniania osób młodych.

Na co można pozyskać środki?

Pozyskiwanie funduszy unijnych (kilka słów więcej w temacie pod linkiem: http://www.strategor.pl/) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój możliwe jest na wspieranie następujących obszarów:

  • zatrudnienie i mobilność pracowników,
  • wyłączenie społeczne i walkę z ubóstwem,
  • inwestowanie w umiejętności, edukację i uczenie się przez całe życie,
  • wzmacnianie sprawności i efektywności państwa.