Rozliczanie projektów unijnych

Warto zdawać sobie sprawę, że fakt, że została nam przyznana dotacja unijna może mieć poważne konsekwencje, zarówno w wymiarze podatkowym, jak i gospodarczym. Jest to związane bezpośrednio z prowadzoną przez nas działalnością gospodarczą. Zatem, warto wykazać się zawczasu zapobiegliwością i już na etapie opracowywania wniosku zadbać o to, by rozliczanie projektów unijnych nie przysporzyło nam z czasem problemów.

Wydatek kwalifikowany

Warto zdawać sobie sprawę, że fakt, że została nam przyznana dotacja unijna może mieć poważne konsekwencje, zarówno w wymiarze podatkowym, jak i gospodarczym

Autor zdjęcia: wistechcolleges

W przypadku projektów unijnych i ich rozliczania, bardzo istotnym pojęciem jest pojęcie wydatek kwalifikowany. Jest to wydatek, który ma wpływ na tworzony przez beneficjenta budżet realizowanego projektu już w momencie opracowywania przez niego wniosku o udzielenie dofinansowania. Chcąc mieć pewność, że w prawidłowy sposób rozliczymy wniosek o płatność, a co za tym idzie – bez problemu otrzymamy środki potrzebne na dalszą realizację wyznaczonych wskaźników projektu, znane muszą być nam zasady kwalifikowalności.

Zasady te definiują wydatki, które w praktyce, aby mogły zostać uznane, jako kwalifikowane, powinny być zgodne z poniżej przedstawionymi wyznacznikami:

  • muszą być niezbędne dla realizacji projektu, czyli mają bezpośredni związek z celami, które dotyczą projektu;
  • są efektywne i konkurencyjne, czyli nie są zawyżone w stosunku do stawek rynkowych, a także spełniają wymogi efektywnego zarządzania finansami (czyli istnieje dobre przełożenie typu nakład/rezultat);
  • były rzeczywiście poniesione – stanowiły wydatek poniesiony w znaczeniu kasowym, czyli jako rozchód środków pieniężnych z kasy lub rachunku bankowego, które spowodowały faktyczny przepływ środków pieniężnych w kierunku od beneficjenta lub Partnera do innego podmiotu;
  • są w pełni udokumentowane;
  • zostały ujęte w zatwierdzonym budżecie projektu zgodnie z zasadami w zakresie konstruowania budżetu w ramach określonego Programu, z którego przyznawane są środki;
  • są zgodne ze szczegółowymi zasadami określonymi w wytycznych, czyli nie zostały wymienione w katalogu wydatków niekwalifikowalnych i zostały poniesione zgodnie z zasadami określonymi przez te wytyczne;
  • pozostają w zgodzie z odrębnymi przepisami dotyczącymi prawa krajowego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.